Regulamin
1. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości lub innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia, jak również złożenia na niej podpisu. W przypadku braku dokumentu jak również w przypadku wypożyczenia strojów „delux” pobierana jest w dniu wypożyczenia kostiumu kaucja, która ustalana jest w dniu wypożyczenia indywidualnie dla każdego stroju i jest zwracana w dniu oddania kostiumu.
2. W przypadku wypożyczenia stroju na okres dłuższy Wypożyczalnia ustala indywidualnie cenę. W przypadku niezwrócenia stroju w uzgodnionym terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości 50% wartości wypożyczenia kostiumu. Wypożyczalnia uprawniona jest do rozpoczęcia procedury windykacji jeśli klient nie przestrzega Regulaminu lub nie zwróci kostiumu do 30 dni od daty podpisania umowy .
3. Wypożyczalnia oświadcza, że kostiumy mają częstokroć wartość muzealną i ich stan nosi znamiona upływu czasu i występów na scenach teatralnych, wszystkie te znaki będą okazane przed  wypożyczeniem i wpisane w umowę wypożyczenia, bądź sfotografowane.
4. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nich zmian ani przeróbek bez zgody wypożyczalni. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kostiumy do czasu oddania ich do wypożyczalni.
5. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy w stanie niezmienionym w stosunku do stanu wydania, bez cech uszkodzenia lub zniszczenia. Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym od stanu, w jakim były zabierane. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta ponosi On odpowiedzialność finansową.
6. Za ewentualne zaginięcie kostiumu lub jego części klient ponosi odpowiedzialność finansową. Koszt zniszczenia pojedynczego kostiumu lub jego części bądź jego zaginięcia wynosi: od 10 zł  za proste rekwizyty do 1000 zł za cenny kostium  i jest ustalany przez pracownika wypożyczalni w dniu zwrotu kostiumu po weryfikacji jego stanu w obecności klienta.
7. Klient zobowiązuje się zwrócić kostiumy nie uprane. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania kostiumów przez klienta ponosi klient.
8. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu z pełnymi konsekwencjami.

Wypożyczalnia nie udostępnia nikomu danych Wypożyczających. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby realizacji Umowy Wypożyczenia i po jej wykonaniu w ciągu 30 dni od zwrotu kostiumu są całkowicie niszczone.